ایستگاه – مقام انسان و محیط مواد فروشی کسب درآمد

ایستگاه – مقام: انسان و محیط مواد فروشی کسب درآمد ده میلیون خانواده کودکان ایرانی کودکانه فرزندان خانواده اقتصادی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اینکه صرفا بگوییم ناآرامی ها کار بیگانگان است مسئله را حل نمی کند / زیباکلام

صادق زیباکلام در روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:رئیس جمهور در سخنان خود تلاش می کند بگوید نارضایتی ها و سرخوردگی ها را درک می کند ولی شکل بروز این نارضایتی ها

اینکه صرفا بگوییم ناآرامی ها کار بیگانگان است مسئله را حل نمی کند / زیباکلام

زیباکلام:اینکه صرفا بگوییم ناآرامی ها کار بیگانگان است مسئله را حل نمی کند

عبارات مهم : سیاسی

صادق زیباکلام در روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:رئیس جمهور در سخنان خود تلاش می کند بگوید نارضایتی ها و سرخوردگی ها را درک می کند ولی شکل بروز این نارضایتی ها باید از مسیر قانونی باشد.

اینکه صرفا بگوییم ناآرامی ها کار بیگانگان است مسئله را حل نمی کند / زیباکلام

شماری از اصولگرایان معتدل و میانه رو و اصلاح طلبان نیز همین حرف را می زنند و می گویند ضمن شنیدن اعتراضات مردمی، دنبال کردن آن باید از مسیرهای تعریف شده است قانونی باشد تا مانع سوء استفاده عنصرهای بیگانه و تبدیل شدن اعتراض ها به آشوب و اغتشاش شود. در کنار این دسته، بعضی دیگر هم اساساً به اینکه معترضان به صرف پرسشها اقتصادی به خیابان آمده اند، اعتقادی ندارند. بلکه مجموع اعتراضات را ذیل برنامه ریزی خارجی ها و دشمن های نظام تعریف می کنند.

در چنین فضایی هنگامی که سخن از نقش و برنامه امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و حتی داعش جهت جنبش این اعتراض ها گفته می شود، چه بسا تالی آن،این خواهد بود که برخورد و سرکوب،یگانه راه حل مطلوب عنوان شود. بعضی با این نگاه تصور می کنند که برخورد با اعتراضات و سپس ترتیب دادن تظاهرات رسمی جهت محکومیت آنچه رخ داده و تکرار تمهیداتی که در گذشته نیز سابقه داشته کفایت می کند.

صادق زیباکلام در روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:رئیس جمهور در سخنان خود تلاش می کند بگوید نارضایتی ها و سرخوردگی ها را درک می کند ولی شکل بروز این نارضایتی ها

تا هنگامی که این اتفاق نظر میان جریان های سیاسی به وجود نیاید که ریشه این اعتراض ها چیست؛ در نحوه برخورد و چه باید کرد نیز نمی تواند اتفاق نظری به وجود بیاید.

بنابراین گام نخست جهت تقویت وحدت ملی در مواجهه با این مسأله این است که سران سه قوه و مسئولان نظام حتی اگر مورد نیاز بود پشت درهای بسته بنشینند و به مفاهمه راجع به علل واقعی و نه ادعایی این اعتراضات بپردازند و صورت مسأله را بدرستی تعریف کنند.

واژه های کلیدی: سیاسی | برخورد | اعتراض | قانونی | اعتراضات | نحوه برخورد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz